Xoá và tắt lịch sử Google tìm kiếm & gọi ứng dụng tìm kiếm bằng Google ( Ứng dụng Google )

Ứng dụng Google tìm kiếm sau khi cập nhật có thể xoá lịch sử tìm kiếm nếu tài khoản gmail được đăng nhập ở 1 thiết bị như PC hay smartphone khác ta sẽ thấy các lịch sử tìm kiếm cũng được đồng bộ chung điều này rất phiền toái khi ta không muốn hiện lịch sử tìm kiếm :


+ Để xoá và tắt lịch sử tìm kiếm Google bạn các xem hình sau nhé :

1. Cách xóa :


+ Color 1.x : Cài đặt > Ứng dụng > Tất cả > Tìm kiếm của Google > Xóa dữ liệu tìm kiếm của Google.

+ Color 2.1: Cài đặt > Quản lý ứng dụng > Tất cả > Google hoặc Ứng dụng Google > Quản lý dung lượng > Xóa dữ liệu google tìm kiếm hoặc xóa tất cả dữ liệu.

+ Color 3.0: Cài đặt > Cài đặt bổ sung > Quản lý ứng dụng > Tất cả > Google hoặc Ứng dụng Google > Quản lý dung lượng > Xóa dữ liệu google tìm kiếm hoặc xóa tất cả dữ liệu.

+ F3 - 3.1- 3.2 : Cài đặt > Quản lý ứng dụng >Tất cả > Google hoặc Ứng dụng Google > Quản lý dung lượng > Xóa dữ liệu google tìm kiếm hoặc xóa tất cả dữ liệu.


[​IMG]


[​IMG]


2. Cách tắt : Tắt đi thì về sau nó sẽ không hiển thị nội dung tìm kiếm nữa.

101.

+ Thêm một tính năng ở Google tìm kiếm đó là lệnh "OK Google" để vào Google tìm kiếm ở màn hình ngoài không cần vào ứng dụng google ( chưa hỗ trợ tắt ở màn hình tắt )
Các bạn xem hình sau :
(Lưu ý là ở lệnh này phải chọn ngôn ngữ chính là English (US) hoặc English (UK))

789.
Category:
Ứng dụng
Published:
24/2/16
Page Views:
30187
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.