Share this photo with your friends.

Trên đây là các hình ảnh trong buổi Offline và Dã ngoại giới thiệu OPPO N3 & R5 tại Thành Phố Đà Nẵng và ngày 21-22 tháng 3 vừa qua.