Mặt cười

Ảnh Tiêu đề Ký tự
:( :( :( :-(
:(( :(( :(( :-((
:) :) :) :-)
:@ :@ :@
:D :D :D :d :-d :-D
:p :p :p :P :-p :-P
<3 <3 <3
@@ @@ @@
Bad Bad :bad:
Confused Confused :confused:
Cool Cool :cool: 8-)
Er... what? Er... what? o_O O_o o.O O.o
Good Good :gud:
Hi Hi :hi:
Oops! Oops! :oops:
Roll Eyes Roll Eyes :rolleyes:
Smilie Smilie :smilie:
Smilie (1) Smilie (1) :Smilie (1):
Smilie (10) Smilie (10) :Smilie (10):
Smilie (11) Smilie (11) :Smilie (11):
Smilie (15) Smilie (15) :Smilie (15):
Smilie (17) Smilie (17) :Smilie (17):
Smilie (18) Smilie (18) :Smilie (18):
Smilie (19) Smilie (19) :Smilie (19):
Smilie (20) Smilie (20) :Smilie (20):
Smilie (22) Smilie (22) :Smilie (22):
Smilie (23) Smilie (23) :Smilie (23):
Smilie (24) Smilie (24) :Smilie (24):
Smilie (25) Smilie (25) :Smilie (25):
Smilie (27) Smilie (27) :Smilie (27):
Smilie (28) Smilie (28) :Smilie (28):
Smilie (29) Smilie (29) :Smilie (29):
Smilie (3) Smilie (3) :Smilie (3):
Smilie (30) Smilie (30) :Smilie (30):
Smilie (31) Smilie (31) :Smilie (31):
Smilie (32) Smilie (32) :Smilie (32):
Smilie (33) Smilie (33) :Smilie (33):
Smilie (34) Smilie (34) :Smilie (34):
Smilie (35) Smilie (35) :Smilie (35):
Smilie (36) Smilie (36) :Smilie (36):
Smilie (37) Smilie (37) :Smilie (37):
Smilie (38) Smilie (38) :Smilie (38):
Smilie (39) Smilie (39) :Smilie (39):
Smilie (4) Smilie (4) :Smilie (4):
Smilie (40) Smilie (40) :Smilie (40):
Smilie (41) Smilie (41) :Smilie (41):
Smilie (42) Smilie (42) :Smilie (42):
Smilie (43) Smilie (43) :Smilie (43):
Smilie (44) Smilie (44) :Smilie (44):
Smilie (45) Smilie (45) :Smilie (45):
Smilie (46) Smilie (46) :Smilie (46):
Smilie (47) Smilie (47) :Smilie (47):
Smilie (48) Smilie (48) :Smilie (48):
Smilie (50) Smilie (50) :Smilie (50):
Smilie (51) Smilie (51) :Smilie (51):
Smilie (52) Smilie (52) :Smilie (52):
Smilie (53) Smilie (53) :Smilie (53):
Smilie (54) Smilie (54) :Smilie (54):
Smilie (57) Smilie (57) :Smilie (57):
Smilie (59) Smilie (59) :Smilie (59):
Smilie (60) Smilie (60) :Smilie (60):
Smilie (61) Smilie (61) :Smilie (61):
Smilie (62) Smilie (62) :Smilie (62):
Smilie (63) Smilie (63) :Smilie (63):
Smilie (64) Smilie (64) :Smilie (64):
Smilie (65) Smilie (65) :Smilie (65):
Smilie (7) Smilie (7) :Smilie (7):
Smilie (8) Smilie (8) :Smilie (8):
Smilie (9) Smilie (9) :Smilie (9):
1 1 :1:
10 10 :10:
11 11 :11:
12 12 :12:
13 13 :13:
14 14 :14:
15 15 :15:
16 16 :)) :-))
17 17 :17:
18 18 :18:
19 19 :19:
2 2 :2:
20 20 :20:
21 21 :21:
22 22 :22:
23 23 :23:
24 24 :24:
25 25 :25:
26 26 :26:
27 27 :27:
28 28 :28:
29 29 :29:
3 3 :3:
30 30 :30:
4 4 :4:
5 5 :5:
6 6 :6:
7 7 :7:
8 8 :8:
9 9 :9: