Poll Results: Các bạn đã test thấy rom này như thế nào :)